Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AA Klíma / Baranyai László E.V.; székhelye: 1163 Budapest Fuvallat utca 20; Telephely/Raktár: 1165 Budapest Újszász utca 41-43; adószáma: 68231844-1-42; elérhetősége: tradingaaklima@gmail.com +36303437939; (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybevevő személy vagy cég (a továbbiakban: Ügyfél) mint szerződő felek (a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

1. Az ÁSZF hatálya

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan – Magyarország területén nyújtott – elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.aaklima.hu domain név alatt található webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) valósul meg. A webáruházakban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(Ektv.) szabályozza.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

2. A Felek közötti szerződés létrejötte

 

2.1 A Webáruházban elektronikus úton leadott megrendeléssel lehet vásárolni.

A Webáruház szolgáltatásait bárki igénybe veheti a megrendeléskor megadott adataival, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az adatok megadásakor regisztrációra is van lehetőség.

 

2.2 A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely a szállítási költséget tartalmazza. A Webáruházból megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, de a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

2.3 Az Ügyfél által az adott termékre vonatkozó megrendelés ajánlati felhívásnak minősül. Ennek megérkezéséről a Szolgáltató visszaigazolást küld. (Amennyiben a visszaigazolás legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól). Ezt követően a Szolgáltató megvizsgálja, hogy a megvásárolni kívánt termék van-e raktáron, illetve ha nincs, mikorra teljesíthető annak beszerzése. A szállítás lehetséges időpontjáról a Szolgáltató az Ügyfél részére értesítést küld, amely a Szolgáltató részéről szerződési ajánlatnak minősül. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt termék szállításának időpontjával egyet ért és a Szolgáltató szerződési ajánlatát elfogadja, az elfogadó nyilatkozat megérkezésének időpontjával a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés létrejön. Az elfogadó nyilatkozat Ügyfél általi elküldése egyben jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását is jelenti. Az elfogadó nyilatkozat megérkezését a Szolgáltató az Ügyfél felé visszaigazolja.

 

3. Fizetési és szállítási feltételek

 

3.1 A megrendelt termék kifizetése történhet banki átutalással előre (díjbekérő alapján), vagy készpénzben, az áru átvételekor. A Szolgáltató a terméket futárszolgálat igénybe vételével szállítja házhoz. A szállítási díj a feltüntetett vételár részét képezi.

 

3.2 A Webáruházban megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfél által küldött rendelési visszaigazolásban megjelölt helyszínen teljesíti. Az Ügyfél által tévesen, vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

 

3.3 Az Ügyfél köteles kiszállításkor a csomagot ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A megrendelt áruval, vagy a kiszállítással kapcsolatos kifogásokat a szállító jelenlétében jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az átvételi elismervény aláírását követően hiányossággal kapcsolatos reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

4. Elállás joga

 

4.1 Az Ügyfelet a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

 

4.2 Ha az Ügyfél élni kíván elállási jogával, az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles az ÁSZF bevezetőjében megjelölt címre eljuttatni. Köteles továbbá a megrendelt terméket – saját költségén – legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A terméket eredeti csomagolásában, sértetlen állapotban kell visszaküldenie.

 

4.3 Ha az Ügyfél a szerződéstől eláll, a Szolgáltató köteles a vételárat legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg az Ügyfél a terméket nem küldte vissza.

 

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

5.1 Kellékszavatosság

 

 • Hibás teljesítés esetén az Ügyfél a Ptk. szabályai szerint a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a következőképpen: választása szerint
  kijavítást, vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az lehetetlen, vagy a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséggel járna. Ha nem kért (vagy nem kérhetett) kijavítást, vagy kicserélést, igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.
 • Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított két hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított két éves elévülési időn túl kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.
 • A kellékszavatossági igény a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető.
 • A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a hiba a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.2 Termékszavatosság

 

 • Ingó dolog hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti.
 • Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja, a gyártó általi forgalomba hozataltól
  számított két éven belül.
 • Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját az Ügyfélnek kell bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
  igény egy időben nem érvényesíthető.

 

5.3 Jótállás

 

 • Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles. A jótállási idő 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék Ügyfél
  részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Az Ügyfél a jótállási igényét csak a vásárlást igazoló számlával, kitöltött jótállási jeggyel és a gyártó által előírt időszakos karbantartásokat igazoló dokumentumokkal érvényesítheti. Amennyiben a készüléket nem jogosultsággal – a Klímavédelmi Hatóságnál bejegyzett; érvényes F-Gáz ügyfélazonosítóval –
  rendelkező szakember telepíti, illetve a képesített szakember illetve a vásárló által aláírt telepítési tanúsítvány hiányában a jótállás érvényét veszti.
 • Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt három munkanapon belül csereigényt érvényesít, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni.
 • A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Az Ügyfél a fogyasztói panaszával – amennyiben nem elégedett a Szolgáltató panaszkezelésével – a békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, címe: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, P.f.: 10.

 

6. Adatvédelem

 

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait az előzőekben megjelölt célból és körben kezelje. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik személynek nem adhatja ki, kivéve, ha a harmadik fél a Szolgáltató közreműködőjeként jár el.